Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület Székhely/Levelezési cím: 2141 Csömör, Középhegy utca 81.

Adószám: 18716779-1-13
Bankszámlaszám:
65100242-11057020
 

Menü

Hírek

Egyesület története

Alapdokumentumok

Közhasznúsági jelentések

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Tisztségviselők

Tagnévsor

Bajnokaink

 

Partnereink

Magyar Lovas Szövetség

Magyar Póniklub Szövetség

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Szedervölgyi lovarda

Cinkotai lovasudvar

 

Támogatóink

Auchan Magyarország Kft.

Ferenci Kiadó Bt.

Tim Oil Bt.

Cinkotai Földmûvelõ Szövetkezet

 

Ajánlja fel adója 1%-át a Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület számára!

Adószám:
18716779-1-13

   
 

Alapszabály

 

 

  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvénynek megfelelően, a jogszabályi változásokra figyelemmel ezen okirat 1-es számú mellékletében felsorolt nevű, lakcímű természetes személyek, mint az egyesület tagjai a mai napon az Egyesület Alakuló Közgyűlésén 2007. április 26-án elfogadott Alapszabály módosítását határozták el.

Az egyesület neve:

Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület

Az egyesület székhelye: 2141 Csömör, Középhegyi út 81.

Az egyesület működési területe: Csömör és Csömörrel határos önkormányzatok közigazgatási területe.

2*Az egyesület jogállása: a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerint közhasznú szervezetként működő egyesület. Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

3*1. Az egyesület célja, alapvető feladatai, közhasznú tevékenységei a Civil tv. 34. § (1) bekezdés a) pontja szerint

 

4* 1.) A lovas szolgáltatói tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 1. § (1) bekezdés a), c) pontja valamint ezen ÖM rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek szerint Csömör Önkormányzat egészségügyi szolgálata által kijelölt 18 év alatti lakosok részére nonprofit lovas terápia szolgáltatás szervezése arra alkalmas lovak készenlétben tartásával, a Magyar Lovasterápia Szövetség minősített oktatóinak közreműködésével.

5* 2.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény illetve ennek 94. § (4) bek. b) pontjának felhatalmazásával kiadott, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet háttereként, e jogszabályokban rögzített pedagógiai célok megvalósítása érdekében, elsősorban az egyesület működési területén, Budapest Főváros VI. kerületében és Csömörön tevékenykedő közoktatási intézmények tanulói részére kihelyezett természetismereti órák szervezése a lovardákban, közreműködés a Csömör-Kerepes - Mogyoród kistérség természeti értékeinek turisztikai célú feltárásában és bemutatásában, lovas hagyományok őrzése.

6* 3.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés d) pontjának utolsó fordulata alapján Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat és Csömör Nagyközség Önkormányzat környezetvédelmi programjának támogatása a tagok önkéntes lovas mezei jelzőrendszeres járőrszolgálatának működtetésével, az ebben közreműködő egyesületi tagok és hatóságok koordinációjának elősegítésével. Az egyesület

operatív napi kapcsolatot tart a 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a

 

1* A preambulumot módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

2* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

3*Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

4*Módosította az egyesület 2013. április 28-i 22/2013 sorszámú határozata

5* Módosította az egyesület 2013. április 28-i 22/2013 sorszámú határozata

6* Módosította az egyesület 2013. április 28-i 22/2013 sorszámú határozata

 

1/11

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény alapján felállított csömöri mezei őrszolgálattal és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal.

7* 4.)A sportról szóló 2004. évi I. törvényben a sportszervezetek részére előírt feladatokon túlmutatóan lovas sport tevékenység szervezése a Magyar Lovas Szövetség elismert szakágaiban, ezen belül versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;

- tagjai és a saját lóval nem rendelkező kívülállók részére rendszeres testedzés és sportolás biztosítása,

- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,

a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése,

- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

- 1061/2012. (III. 12.) Korm. határozat alapján a Kincsem Nemzeti Lovas program szerint a sportegyesülettel kapcsolatban álló oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a folyamatos, iskolarendszerű lovas oktatás biztosítása, ennek részeként

a.) a Csömör Kupa amatőr felnőtt és ifjúsági versenysorozat működtetése,

b.) a lovas utánpótlás képzése a Magyar Póni Klub Szövetség közhasznú szervezet (székhely: 6044 Kecskemét, Szarkás u. 460/a, adószám: 139660099-1-03. Bírósági bejegyző végzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 60.099/2004.) oktatási módszere alapján,

c) az egyesületi tagok részvételének támogatása a Magyar Lovas Szövetség és a Magyar Póni Klub Szövetség által kiírt versenyeken

d) az egyesület tulajdonában álló ló szállító kamion kedvezményes, nyereséget nem tartalmazó tarifával történő használatával,

7* e) a magyar bajnokságokon I-VI. helyezést elért egyesületi tagok licenc, nevezési és startdíjának a rendelkezésre álló forrásokkal arányos megtérítésével.

 

8* 5.) A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján együttműködik a rendőrséggel oly módon, hogy folyamatosan aktualizált riadótervek alapján gondoskodik lovas terepkutató csoportok szervezéséről magatehetetlen személyek felkutatása és mentése érdekében.

 

 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint helyi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

9*Az egyesület feladatait referensek és szakágvezetők irányításával látja el. Az egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat – de főállású sportolót munkaviszonyban vagy polgári jogi megbízás alapján nem foglalkoztathat.

Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytathat a 2004. évi I. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, amely azonban nem lehet az egyesület fő tevékenysége. Az egyesület vállalkozási

tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve,

 

7* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

8* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

9* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

 

2/11

elsősorban a tulajdonába kerülő eszközök bérbeadása útján végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységre használja fel. Az egyesület befektetési tevékenységet – az átmenetileg szabad pénzeszközeinek a bankszámláján való lekötését túlmenően – nem folytathat.

II. Az egyesület tagsága

1.) Az egyesületbe felvételüket kérhetik rendes tagként azok a természetes, illetőleg- tiszteletbeli és pártoló tagként – azok a jogi személyek, akik illetve amelyek az egyesület célkitűzéseit magukévá teszik. Az egyesületi tagság formái:

a)         rendes tagság, (természetes személyek)

b)         tiszteletbeli tagság, (jogi személyek)

c)         pártoló tagság. (jogi személyek).

10*2.) Az egyesület tagja lehet az a büntetlen előéletű nagykorú személy, aki a belépési nyilatkozat az elnökség egy tagjának jelenlétében kézjegyével aláírja, ezzel egyidejűleg az éves tagdíj teljes összegét átvételi elismervény ellenében megfizeti, az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. Az egyesület tagjává a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatnak az egyesület elnöksége által történt regisztrációjával válik. Az egyesület póni klubjának tagjelöltje a 6. életévét betöltő gyerek lehet, aki felvételi jelentkezéséhez csatolja szülője/gondviselője hozzájáruló nyilatkozatát. A tagsági jogviszony a póni klubban jelentkezéssel és az adott évre esedékes tagdíj megfizetésével jön létre.

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. A jogi személy tiszteletbeli és pártoló tag a képviselője útján gyakorolja tisztségét. A 18. életévét be nem töltött tag tagsági jogosítványait szülője, gondviselője gyakorolja.

Az egyesület rendes tagjainak jogai:

a)         részt vehetnek az egyesület közgyűlésén,

b)         tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a közgyűlésen,

c)         bármely egyesületi tisztségre választhatnak és – a Csömöri Póniklub tagjai kivételével – megválaszthatók,

d)         jogosultak részt venni az egyesület rendezvényein,

e)         igénybe veheti az egyesület által nyújtott kedvezményeket,

f)          a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak,

g)         döntése szerint az egyesület színeiben induljon hazai és nemzetközi versenyeken, használja az egyesület tulajdonában álló eszközöket,

h)         saját elhatározása alapján más társadalmi és hatósági szervekkel együttműködési lehetőségeket tárjon fel.

Az egyesület rendes tagjainak kötelességei:

a.)        kötelesek megtartani az alapszabály, az egyesület illetve Csömör Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének és szerveinek határozatait;

b.)        kötelesek teljesíteni az egyesület tevékenységével kapcsolatos önként elvállalt feladataikat és tőlük elvárható módon elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;

c.)        kötelesek a tagdíjat a tárgyév január 31-éig befizetni.

d.)        A versenyeken, rendezvényeken köteles az egyesület logójának valamint támogatói emblémáinak viselésére,

e.)        Betöltött 18. életéve esetén a tag évente legfeljebb egy alkalommal 6 órán belül rendelkezésre áll kutató-mentő feladatok teljesítésére.

10* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

 

3/11

3.) Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási, tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetőleg az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja. A jogi személy tiszteletbeli tag képviselője útján kapja tisztségét.

A tiszteletbeli tagok az egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincsen. A jogi személy tiszteletbeli tag képviselője útján vesz részt a közgyűlésen.

4.) Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készégét fejezi ki az egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

A pártoló tagok felvételéről az elnökség dönt. Az elnökség ezen döntését a közgyűlés a soron következő ülésén felülbírálhatja. A jogi személy tag jogait a képviselője útján gyakorolja.

A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet az egyesület testületi ülésein, nincs szavazata tisztség viselésére nem választható.

5.) A tagsági viszony megszűnik:

a.) a tag kilépésével, amelyet az elnökséghez kell írásban bejelenteni;

b.) a tag fegyelmi határozattal történő kizárásával fegyelmi eljárás során, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;

c.) a versenyeken, rendezvényeken indulásakor vagy közreműködése során tanúsított, az egyesület jó hírét sértő agresszív magatartás, súlyos leittasodás esetén,

d.) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal) az elnökség törléssel törölheti,

e.) a tag halálával.

A tagsági viszony megszűnéséről a b-d) esetekben az egyesület elnöksége a tudomásra jutástól számított 30 napon belül dönt. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az elnökség határozata ellen az egyesület közgyűléséhez lehet jogorvoslatért folyamodni.

III. Az egyesület szervezete és tisztségviselői

1.) Az egyesület testületi szervei:

a.) Közgyűlés,

b.) Elnökség,

c.) Ellenőrző bizottság,

d.) Fegyelmi bizottság

11* hatályon kívül  helyezve az e) és f) pontok

 

2.) Az egyesület tisztségviselői:

a.) elnök,

b.)alelnök,

11*c.) elnökségi tag,

11*d) bizottsági tagok

11*e.) szakági referensek

3.) A Közgyűlés

A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfelsőbb szerve. A közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

A közgyűlés rendes és rendkívüli lehet A 2004. évi I. törvény 17. § a) pontja szerint közgyűlést (küldöttgyűlést) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a

11* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

4/11

számvitelről szóló 2000. évi C törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Rendes közgyűlést az egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Pest Megyei Bíróság elrendeli.

 

A közgyűlést az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek. és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A közgyűlés ülései nyilvánosak, a közgyűlés idejét és a tervezett napirendi pontokat közzé kell tenni Csömör Önkormányzat hirdetőtábláján is.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy órán belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes. A határozatképtelen közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.

A közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az elnök helyettes gondoskodik.

A közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatóak amelyek a közgyűlés előtt legalább három nappal az egyesület elnökségéhez írásban beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további indítványok napirendre tűzését határozhatják el. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke és az elnök által felkért tagok hitelesítenek. A jegyzőkönyvben rögzített határozatokról kivonatot kell készíteni és közzé kell tenni Csömör Önkormányzat hirdetőtábláján. A jegyzőkönyvek őrzéséről és szabad megtekinthetőségéről az elnök az egyesület székhelyén gondoskodik.

 

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést, amelyet egyhangúlag fogadnak el. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére.

 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

11*Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az egyesület közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény

11* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

5/11

szerint felfüggesztette vagy törölte.

A közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az egyesület elnöke látja el.

A döntéseket a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – kell közölni az érintettekkel, valamint az egyesület érintett telephelyein kifüggeszteni.

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén – az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.

12*Az egyesület a helyi újságban a csömöri önkormányzat honlapján és a Helyi Hírek XIV-XVI. kerületi újságjában nyilvánosságra hozza az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.

A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a)         Az egyesület közgyűléseiről olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható;

b)         megválasztja az egyesület a vezető testületeit, a testületek tagjait;szakági referenseit.

c)         határoz az elnökség által előterjesztett fontos, az egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az elnökség köteles képviselni;

d)         jóváhagyja, vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az egyesület egyéb szabályzatait;

e)         az elnökség előterjesztése alapján dönt a kétséges tagfelvételi kérelmekről és elbírálja az elnökség kizárásról szóló határozatai ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket;

f)          meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;

g)         tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;

h)         az elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;

i)          *az egyesület éves beszámoló és közhasznúsági jelentéseit tárgyalja és fogadja el;

j)          éves költségvetést állapít meg;

k)         egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása.

A b) pontjában meghatározott választások előkészítésére a közgyűlés jelölőbizottságot küldhet ki, melynek személyi összetételére a közgyűlésen jelenlévő tagok és tisztségviselők tehetnek javaslatot. Amennyiben a jelöltek ezt kérik, a választás titkosan, szavazólapok kitöltésével történik.

4.) Az elnökség

Az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a három tagú elnökség látja el. Tagjai: az elnök, az alelnök és egy fő elnökségi tag.

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján

-          kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-          bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés

12* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

 

6/11

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább havonta tartja. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerű az összehívás, ha az ülés időpontját megelőzően nyolc nappal értesülnek a tagok róla és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülésen mindhárom tagnak jelen kell lennie. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség ülései nyilvánosak.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb hét napon belül – az elnökséget ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés akkor határozatképes, ha az elnökség tagjaiból két fő jelen van.

Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.13* Az elnökség tevékenységéről a közgyűlés előtt annak első napirendi pontja keretében beszámol, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

5.) Az egyesület tisztségviselői

-          Az elnökség: elnök, alelnök és elnökségi tag

-          Bizottságok: ellenőrző és fegyelmi

-          Referensek: díjlovas, díjugrató, turisztikai és utánpótlás nevelő

Az elnök feladatai:

a)         a közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,

b)         konferenciák és más rendezvények szervezése,

c)         a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,

d)         az egyesület működésének irányítása,

e)         az egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása,

f)          utalványozási jog gyakorlása bármelyik elnökségi taggal együttesen.

Az elnök megbízatásáról a közgyűlés dönt, amely 4 évre szól. 13*A bekezdés 2. mondata hatályon kívül helyezve.

Az alelnök feladatai:

a)         az elnök konzultánsaként működik,

b)         az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgyűlést és/vagy az elnökség ülését,

c)         az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése,

d)         tájékoztatja a tagokat az egyesület munkájáról,

e)         előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja a működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

IV: Az ellenőrző bizottság

1.) Az egyesület felügyelő szerve az ellenőrző bizottság, amely két főből áll. Az ellenőrző bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az egyesület alapszabályával.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a.)        a vezető szerv elnöke vagy tagja;

b.)        a közhasznú szervezettel – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabálymásképp nem rendelkezik;

c.)        a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve

d.)        az a-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója;

13* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

7/11

e.)       14 *A Civil tv.-ben foglaltak tekintetében nincs kizárva.

  15*Az ellenőrző bizottság tagjai megbízatásukat az alapszabályhoz csatolt jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatuk érelmében vállalják.

2.) Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, a közgyűlést megelőző héten ülésezik, működésére az elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

3.) Az ellenőrző bizottság tagjait egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg, így különösen jogosult az egyesület működését, gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az egyesület közgyűlésétől. Illetve munkavállalóiról, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni.

4.) Az ellenőrző bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az ellenőrző bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglalni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az ellenőrző bizottság ülésén resztvevő tagok aláírják.

16* 5.) A Civil Tv. 40-41. §-a alapján

a) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, amelynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;

b) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik,

c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni,, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

d) az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult;

e) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

V. A fegyelmi bizottság

Az egyesület – a sportról szóló 2001. évi I. törvény, valamint a sportfegyelmi felelősségről szóló 34/2001. (III. 5.) Korm. rendelet, a 99/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően – fegyelmi bizottságot hoz létre.

1.)Az egyesület fegyelmi bizottsága 16*két főből áll. A fegyelmi bizottság tagjait határozatlan

 

14* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

15* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

16* Törvénymódosításra tekintettel módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

 

 

8/11

időre az elnökség kéri fel az egyesületi tagok köréből, a tagok indokolt esetben visszahívhatóak. A fegyelmi bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az alapszabállyal. A fegyelmi bizottság elnökét a bizottság maga választja tagjai közül.

2.) A fegyelmi bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt, illetve jegyzőkönyv vezetőként nem működhet közre:

a) az eljárás alá vont sportoló, sportszakember közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont);

b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgatnak meg;

c) akinek sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke fűződik;

d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;

e) a másodfokú eljárásban, aki az első fokú eljárásban a fegyelmi bizottság elnöke, tagja volt.

Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető az összeférhetetlenséget köteles a fegyelmi bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűleg megszüntetni.

Összeférhetetlenség megállapítása esetén a fegyelmi bizottság az érintettet az eljárásból kizárja és az eljárást újra megismétli.

3.) A fegyelmi bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

4.) A fegyelmi bizottság sportfegyelmi eljárást folytat le az egyesület tagjával szemben akkor, ha a tag vétkesen megszegi:

-          a sportági nemzetközi szakszövetség játék-, verseny-, igazolási, átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeket;

-          tagsági jogviszonyból a sporttevékenységre vonatkozó kötelezettségeit.

5.) Az eljárás lefolytatását első fokon a fegyelmi bizottság elnöke kezdeményezheti írásban. Az eljárás a kötelezettségszegéstől számított egy éven belül indítható. Az eljárás kezdeményezéséről a fegyelmi bizottság elnöke nyolc napon belül írásban értesíti az egyesület elnökségét és az eljárás alá vont személyt.

Az értesítésben meg kell jelölni:

-          sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját,

-          sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt,

-          rendelkezésre álló bizonyítékokat,

-          az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalás időpontját.

*Kiskorú személy esetén az eljárás megindításáról a törvényes képviselőjét kell értesíteni, aki köteles részt venni a sportfegyelmi eljárásban.

Mellékelni kell továbbá az eljárás elrendelésének alapjául szolgáló írásbeli dokumentumokat is.

17*6.) Az érintett fél távolmaradása esetén is lefolytatható a tárgyalás, ha az érintettek szabályszerűen ki voltak értesítve.

7.) A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az eljárás alá vont, az eljárás során jogi képviselőt vehet igénybe. Kérelmére az ágazatban működő munkavállalói, illetve szakmai érdekképviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.

Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama alatt nem kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat, továbbá azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és nyolc napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő.

Az elsőfokú eljárást a megindításától számított legfeljebb 30 napon belül határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy bonyolultsága esetén a fegyelmi bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja.

17* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

9/11

8.) A fegyelmi bizottság első fokú határozatában

-          ha a kötelezettségszegést megállapítja, büntetést szab ki,

-          az eljárás alá vont személyt felmenti, vagy

-          az eljárást megszüntetheti.

 

9.) A sportfegyelmi kötelezettségek vétkes megszegéséért büntetésként kiszabható:

-          szóbeli figyelmeztetés,

-          írásbeli megrovás,

-          kedvezmények megvonása (csökkentése),

-          pénzbüntetés,

-          sporttevékenységtől való eltiltás,

-          az egyesületből való kizárás.

10.) Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha

-          annak tartama alatt az eljárás alá vont személy egyesületi tagsága megszűnik és a megszűnéstől számított egy éven belül abban a sportágban, amelyben a kötelezettségszegést elkövette, új tagsági viszonyt nem létesít;

-          az eljárás alá vont a terhére rótt kötelezettségszegést nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható;

-          annak tartama alatt az eljárás alá vont személy elhalálozik, illetve az eljárás alá vont sportszervezet megszűnik.

11.) Fegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles a bizottság határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni.

A sportfegyelmi határozat tartalmazza:

-          a sportfegyelmi büntetést, annak mértékét, időtartamát;

-          a határozat indoklását;

-          valamint az eljárás alá vont tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségéről.

E feltételek együttes megléte hiányában a fegyelmi határozat semmis.

18* 12.) Az első fokú sportfegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelem terjeszthető elő, amelyet a sportfegyelmi bizottság elnökének kell benyújtani, aki azt 15 napon belül a keletkezett iratokkal együtt továbbítja az egyesület elnökének.

13.) A másodfokú eljárás során a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság feladatkörében eljáró elnökség az első fokú határozatot:

-          helybenhagyja,

-          megváltoztatja, vagy

-          megsemmisíti és az első fokon eljárt Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja.

Ha az eljárás alá vont személy sportegyesületi tagsága a sportfegyelmi büntetés letöltése előtt megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő részét annak a sporttörvény hatálya alá tartozó sportszervezetnek, szakszövetségnek, sportszövetségnek kell foganatosítania, amellyel az eljárás alá vont személy jogviszonyba kerül, illetve amelynek a sportágában sport vagy szakmai tevékenységét folytatja.

Az elnökség számára a sportfegyelmi eljárásban az első fokú eljárásra előírt rendelkezéseket kell megfelelően kell alkalmazni. A fegyelmi bizottság működésére egyebekben a sportfegyelmi felelősségről szóló 34/2001. (III. 5.) Korm. rendelet, 99/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény az irányadó.

19*VI. A szakág vezető - referensek

 

 

18* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

19* Módosította, kiegészítette az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

 

10/11

A lovas sport szakágainak egyesületbeli munkáját az elnökség által megbízott szakág vezetők irányítják. Referensek fogják össze az utánpótlás neveléssel, a lovas turisztikával, az egyesület közhasznú vállalásaival kapcsolatos teendőket. A referenseket az egyesület elnöksége bízza meg.

*Az új VI. pont miatt módosult a további számozás:

VII. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület vagyoni eszközei

Az egyesület bevételei:

20*a)         *a tárgyév január 31-éig esedékes, a közgyűlés által megállapított mértékű tagdíjak,

b)         tartós támogatási szerződésekkel az egyesület részére átadott tárgyi eszközök, szponzori adományok,

c)         tagok eseti befizetései,

d)         a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,

e)         az egyesület rendezvényeinek bevételéből képzett nyereség 25%-a – míg a nyereség 75%-a a rendezvénynek helyet biztosító lovardát illeti meg – számla ellenében.

21*2.)Az egyesület pénzeszközeinek felhasználása. Az egyesület az elnöknek havonta, valamint a versenyek rendezésében és lebonyolításában résztvevő önkéntes tagoknak alkalmanként,  a 350/2011 (XII.30) Kormány rendelet 4., 5. pontja alapján meghatározott díjat számol el.

Az egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az alelnök terjeszti a közgyűlés elé jóváhagyás végett.

Kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők. A kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés vonatkozásában az egyesület az államháztartásról szóló 22* 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel.

3.) Az egyesület megszűnésére az egyesületekről szóló törvény, a sporttörvény, a Civil. tv. rendelkezései az irányadóak. Az egyesület megszűnik, amennyiben a közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az egyesület megszűnik megszűnése megállapításával, valamint felszámolással.

 

VIII. Az egyesület felügyelete

Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

 

IX. Vegyes és záró rendelkezések

Az alapszabályt az egyesület alakuló közgyűlése 2007. április 26-án fogadta el. A Civil tv. Által megkívánt módosításokról és kiegészítetésekről a közgyűlés 2012. december 7-i és a 2013. április 28-i ülésén döntött.

Kelt Csömör, 2013. április 28.

 

 

……………………………                                                …………………………….

      Egyesület elnöke                                                             Egyesület elnök helyettese

 

20* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

21* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

22* Módosította az egyesület 2012. december 7-i 3/2012. sorszámú határozata.

11/11